Kommunen trixande.. (forts. på de två före den förra bloggposten)

I Fredags eftermiddag satte sig  IGTs flygande reporter i bilen för att glad i hågen bege sig in till den lilla staden på skäret - next to Russia.

Syftet med mötet med VDn för kommunens dotterbolag och en styrelseledamot i detsamma var att "räta ut frågetecken i VA-affären". Om det rätades får ni bedöma själva.

Själv tyckte jag mig ha en riktigt bra fråga att inleda med:

Vad är det ni köpt? Redan här svävades det på målet. Det var inga fastigheter, reningsverk ja, men bara inkråmen, ledningar ja men inte som fastighetstillbehör. Så där snurrade det på till ingen av oss verkade veta ut eller in. Som argumentationsslägga drogs det till med att det är Huvudmannaskapet man köpt - vad nu det är för anläggningstillgång.

Faktum är att kommunen bolat bort anläggningstillgångar för närmare 250 milj, vilket även står upptaget i not i årsredovisningen (där det står att man avyttrat anläggningstillgångar inom VA). Faktum är också att bolaget bokat upp motsvarande värde som anläggningstillgångar. Frågan är bara vad det egentligen är. Kommunen står fortfarande som ägare av alla fastigheter där sålda anläggningar utgör fastighetstillbehör och de står fortfarande som ledningsrättsinnehavare i förekommande fall.

Någonstans har jag en känsla av att man insett vidden av lagfartskostnader och Lantmäteriförrättningskostnader som man försöker undvika genom att helt enkelt skita i det/sopa det under mattan och hoppas på att ingen märker något. Men det gör vi.

Den yttersta frågan är om en kommun skall kunna bilda dotterbolag för att göra luftaffärer som denna. Skall det vara möjligt att boka anläggningstillgångar hur som helst och skapa en liten vinst här och en liten vinst där, fibbla undan skatt eller vad det nu är som kan bli resultatet.

Är inte det viktiga att VA-verksamheten sköts på ett bra och kostnadseffektivt sätt med insyn för alla och en var som vill?

Ögonen trillar ur......

Lägg en femhundring på vägkanten, fäst en tunn tråd, göm dig i en buske och vänta på att någon kommer. Så gjorde vi när jag var liten, fast då med en liten plånka. När väl någon dyker upp, vilket är sällsynt här ute i spenaten, kan de inte motstå att ta upp den. Precis när de giriga fingrarna skall slutas runt den lockande penningen drar du undan den samtidigt som du är i beredskap att sätta din flyktplan i verket. Rätt kul faktiskt.
Denna liknelse, fast i en lite mer urbaniserad form (var gömmer man sig om man lägger betet på trottoaren?) använder Ivar Arpi i dagens ledare i SvD med vindkraften.

Han menar att subventionerna lockar till investeringar som inte blir lönsamma, eller ännu värre subventioner som dras undan när väl investeringen är gjord -  såsom i t.ex. Spanien.

Arpi har varit igång förut och utgör därmed något så ovanligt som en kritisk röst till vindkraften i MSM (MainStreamMedia).

Kors i taket SvD!
Arpi kan bli er räddning från ert sanslöst dåliga anseende med anledning av era enkelsidiga skriverier i klimatfrågan där vi väl får anse att vindkraften utgör en undergrupp.

Kappor vänds fort och glöm aldrig att det var solen som fick rocken av gubben!

Stausrapport om kommunens svindlande affärer

IGT beskrev rätt noga i den förra bloggposten kvartsmiljardaffären där kommunen överlåter VA-verksamheten till ett av sina dotterbolag. Efter att ha redogjort för vad som gäller rörande fastigheter och ledningar avslutade jag med följande frågor:
 
• Har då verksamheten överlåtits på bolaget?
• Vad har man sålt för en kvarts miljard?
• Har man följt KFs beslut - det som man själv förelagt KF?
• Kan man bokföra affären såsom bokförd hos kommun respektive bolag?
 
Jag tänkte att jag trots allt måste djupa lite i det hela och kläckte då, åtminstone för mig, den geniala idén om att ta del av innehållet i verfikationen där man bokar bort tillgångar för en kvarts miljard och skulder för lika mycket minus 3 milj som betalats in till kommunen. Jag skickade följande frågor till redovisningschefen:
 
Hej,
Refererande till dagens telefonsamtal skulle jag vilja ha kopior av underliggande material som ingår i den verifikation och/eller de verifikationer där Kommunen sålt VA-verksamheten till Västerviks Miljö och Energi AB. Antagligen kommer detta att leda till följdfrågor vilket jag hoppas att jag får återkomma om vid behov.

Jag inser att det är ett omfattande ärende så till att börja med skulle jag kunna nöja mig med följande:
  1. • Köpekontrakt avseende alla fastigheter, t.ex. Gamleby 2.1 eller avstyckning därifrån (Gamleby reningsverk)
  2. • Specifikation avseende ledningar som ingår i affären såsom slag  (vatten/avlopp mm), typ av ledningsrätt och berörd fastighet/fastighetsägare.
 
I dag fick jag svar:  
Här kommer det material jag med hjälp av olika tjänstemän fått fram. I övrigt hänvisar jag frågor kring VA-övergången till Xxx Xxxxxxx, VD Västerviks Miljö & Energi AB.

I bilagor fick jag grundavtalet, som jag beskrivit tidagre, några protokoll som jag inte vill trötta er med samt denna "förklaring":
 
  • Svar på fråga 1
  • Inga fastigheter är avstyckade och överlåtna till Västerviks Miljö och Energi. Markområdena, där anläggningar ingår i förvärvet, ska kommunen upplåta med nyttjanderätt-anläggningsarrende. Förslag till avtal har upprättats.
  • Svar på fråga 2
  • I överlåtelsen ingår ledningsnäten för vatten, dagvatten och spillvatten. När det gäller dagvatten ingår hela ledningsnätet förutom rensbrunnar i markplanet och ledningen från rensbrunn till dagvattenledning.
  • För ledningar som ligger i kommunens mark upplåts inte ledningsrätt. Skyldigheter och rättigheter mellan parterna regleras i markavtal. Förslag till markavtal har upprättats.
  • För ledningar som ligger i mark som kommunen inte äger finns ingen inventering gjord vilka ledningar som är säkrade eller inte med ledningsrätt. Där ledningsrätt finns är rättigheten upplåten till Västerviks kommun.
  • Vissa ledningar är säkrade med ledningsrätt i lantmäteriförrättning med det finns också ledningar som är byggda efter muntlig eller skriftlig överenskommelse.

 

Så vad tror ni?

Är det bokföringsmaterialet jag fått ut? Skulle inte tro det - eller hoppas inte det. Jag kan emellertid konstatera att mina farhågor besannades. De verkar anse att anläggningarna är sålda, men inte marken - vilket alltså inte är möjligt rent fastighetsrättsligt med mindre än att man plockar ner anläggningen och forslar bort den. Mina frågor från den förra bloggposten är således fortfarande obesvarade, kanske inte mentalt men politiskt.

Det är mycket som är obegripligt i det här. Det mest fantastiska är att man "säljer" tillgångar som man sedan upplåter med nyttjanderätt. Det måste vara en fastighetsrättslig piruett utan motstycke!

Det kanske är läge för att handla upp en Damage Control - konsult!

Nu är det nog inte så mycket mer att säga i det här från IGTs sida. Bolagets bokslut är reviderat och klart. Revisorn har lämnat en "ren" rapport som numera bara är en radda friskrivningar där man börjar med att lägga ansvaret på styrelse och VD

Kommunens bokslut kommer sannolikt att godkännas av Kommunfullmäktige i kraft av S+M:s  förkrossande majoritet. Där reses förhoppningsvis lite frågetecken om inte annat med anledning av KPMGs svidande anmärkning i denna fråga.

Med största sannolikhet kommer KFs beslut att godkänna bokslutet att överklagas.