Svar på insändare

Sittande kommunalråd och ordförande i bolaget som driver VA-verksamheten i den lilla kommunen kände det som oerhört angeläget att besvara vår insändare härom dagen. Det var så brått att tidningen blandade ihop svar med insändare i publiceringshänseende.
Svaret kom före insändaren!
Å andra sidan ägnar dom åtminstone hälften åt att citera oss vilket gör att läsaren trots allt kan förstå vad det handlar om.
 
Jag har "fetat" eller "pluppat"  inledningen på det som skulle kinna betraktas som ett svar.
 
Jag kommer att kommentera deras svar i ett antal bloggposter framöver.
 
Så här skriver dom:
Moderaterna i Norra Tjust har genom Wolter Stackelberg Åke Elgstrand och Bengt Lennhammar skrivit en insändare om Västerviks kommuns hantering av VA- och renhållningsverksamheter. Kommunstyrelsens ordförandeTomas Kronståhl (S) och ordförande i Västervik Miljö& Energi AB Bo Jonsson(C) svarar här på påståenden i insändaren.
 
En kommun driver sina olika verksamheter under lagar och förordningar. Ytterst beslutar Kommunfullmäktige. Det är alla innevånares rättighet att överklaga beslut till Förvaltningsrätten som avkunnar dom. Det är synnerligen viktigt att kommunen rättar sig efter domslut i domstol.
Stackelberg, Elgstrand och Lennhammar påstår att Förvaltningsrätten i Linköping våren 2015 upphävde Kommunfullmäktiges beslut om ägardirektiv till de Kommunala bolagen vad gäller avkastningskrav på renhållnings- och VA-verksamheterna.
 
De påstår även att kommunen inte har vidtagit några åtgärder med anledning av domen vare sig i bokslut föregående år eller taxor innevarande år.
Slutligen påstår trion att en skrivning i samband med Fullmäktiges godkännande av bokslut för 2014 är den enda åtgärd som ligger för prövning i Förvaltningsrätten.
• I själva verket har fullmäktige i mars 2015 beslutat om ett förtydligande efter förvaltningsrättens dom. I förtydligandes sägs: ”I Västerviks kommun finns VA-verksamhet och renhållning i det kommunala bolaget Västervik Miljö & Energi AB (VMEAB). I ägardirektiven för bolaget för 2014 finns avkastningskrav på 5,25 % inskrivna. Avkastningskravet gäller dock inte för verksamheterna VA och renhållning. För dessa verksamheter gäller självkostnadsprincipen enligt gängse lagstiftning. Bolaget har följt självkostnadsprincipen för VA-verksamheten och renhållningsverksamheten. Revisionen har inte heller riktat någon anmärkning mot bolaget i denna fråga för 2014.” Alltså har Kommunfullmäktige fullgjort sina åtaganden. VMEAB har inte vidtagit några åtgärder då man levt efter principen ”självkostnadsprincipen enligt vattentjänstlagen”. Därmed har både KF och bolaget fullgjort sina åtagande i frågan. VA-kollektivet går fritt från ansvar om ett underskott inte återställs inom tre år enligt gällande lagstiftning. Underskottet i VA-verksamheten återställdes inom tre år och därmed har man klarat av sina åtaganden. Enligt gällande lagstiftning är det möjligt att tillföra skattemedel till VA-kollektivet, vilket inte Västerviks kommun gjort. Om någon justering av boksluten görs så kommer alltså någon annan att få betala tidigare underskott för VA och det är en tydlig politisk inriktning, inte bara från den styrande majoriteten – utan med bred uppslutning bland partierna, att VA-kollektivet själv ska stå för sina kostnader.
 
Sedan påstår trion från Norra Tjust att kommunal verksamhet har lagts i kommunägda bolag för att på så sätt skapa ytterligare ett sätt, utöver skatt, att ta in pengar till den kommunala kassan. Man menar att kommunen vill att de kommunägda bolagen ska ge 5,8% avkastning på balansomslutningen (summan av skulder och eget kapital, ca. 1.100 miljoner för VMEAB) vilket motsvarar 110% avkastning på eget kapital (eget kapital ca. 55 miljoner i VMEAB).
Dessutom påstår Stackelberg och kompani att kommunen finansieras av bolagen i en s.k. ”räntesnurra”. Bland det mest graverande av trions påståenden är att bolagiseringen också innebär att den demokratiska insynen försvåras med risk för rusande kostnader, supoptimering och uteblivna effektiviseringar.
Istället förhåller det sig så här: Avkastningskravet på bolaget beslutas av KF. Det var en enig fullmäktigeförsamling som fastställde avkastningskravet och i KF är även M representerat, men alltså inte hade någon avvikande åsikt. Avkastningskravet ställs på alla tillgångar i bolaget. I Västervik kan vi vara stolta över att det resultat som bolaget genererar stannar i bolagskoncernen. Alltså ingen utdelning till själva kommunen. Årets resultat och avskrivningar används för nyinvesteringar i bolaget. Det är viktigt att bolaget har en resultatnivå med gällande avkastningskrav för att kunna betala av på lånestocken.
Samma regelverk om insyn och öppenhet gäller för helägda kommunala bolag som för primärkommunen, det måste trion från Norra Tjust känna till. Protokoll och andra dokument från bolagsstyrelsernas sammanträden är offentliga handlingar och läggs ut på webbsidan, precis som politiska nämnder och styrelser i primärkommunen.
• Just frågor om transparens och öppenhet är sådana som vi arbetar med att ständigt förbättra rutiner och gemensamt synsätt i kommunkoncernen. Finns det problem i området vill vi gärna få reda på dem, så att koncernen kan rätta till dem.
 
• Kommunen tar ut en borgensavgift för de kommunala bolagen i Västerviks kommun. Detta görs enligt gällande lagstiftning. Det är alltså inget unik i Västervik kommun, utan brukligt bland kommuner. Avgiften är 0,5 procent på det belopp som bolagen lånar. Ett alternativ är att sänka avkastningskravet på bolaget, vilket då generar en högre upplåning. Synen på avkastningskrav har inte varit en fråga som skapat politiskt stor oenighet med moderaterna tidigare. Alternativet till bolagiseringen är ju att kommunalisera och förstatliga verksamheter, är det verkligen vad moderattrion vill?
 
När det gäller renhållning framhåller Stackelberg, Elgstrand och Lennhammar att den ska tillhandahållas till självkostnad enligt Kommunallagen. VA-verksamheten lyder under egen lagstiftning, VA-lagen, som även den stipulerar självkostnad.
De menar att det var själva anledningen till Förvaltningsrättens beslut att upphäva Fullmäktiges beslut om avkastning i dessa verksamheter. Bolaget, VMEAB, som driver VA-verksamheten har höjt taxorna med närmare 43% sedan de ”tog över” VA-verksamheten 2012, säger trion.
På likartat sätt framhåller de tre att renhållningstaxorna har höjts med närmare 20%. Argumentet har varit att ta igen tidigare underskott trots att de menar att något sådant inte är möjligt då VMEAB ”köpte” verksamheten till ”bokfört värde”. VA-verksamheten har därmed gjort ett resultat om ca. 42 miljoner för åren 2012-2014. Till dags dato har man tjänat drygt 15 miljoner på vatten och avlopp, trots att självkostnadsprincipen sägs gälla.
Därtill påstår trion att nya taxehöjningar inför nästa år är på gång. Bolaget anser sig kunna göra detta utan beslut i Kommunfullmäktige, säger trion.
Här är svaret enkelt: När man köper en verksamhet till bokfört värde ingår tillgångar och skulder. I det här fallet så var det ett underskott som blev en del av det bokförda värdet och ska återställas enligt gällande lagstiftning. När det gäller taxehöjningar utöver konsumentprisindex så ska KF besluta om dessa enligt gällande delegation. Detta har bolaget full kännedom om. Någon taxehöjning för 2016 har inte behandlats i KF.
Om förändringar av tidigare bokslut görs, så ska någon annan betala det underskott som uppstått. Enligt gällande lagstiftning är det då fullt möjligt att låta skattemedel gå in i verksamheten, men detta är inte en princip som tillämpas för VA-verksamheten i Västerviks kommun.
 
Slutligen påstår trion att ”förvaltningsrätten tyvärr inte kan döma ut sanktioner eller ansvar”. Förvaltningsrätten utgår från att kommunen tar rättning med anledning av domen. Trion från Norra Tjust påminner om den uppkomna situationen och uppmanar Kommunfullmäktige att anpassa sig till domen och därmed återföra gjorda överdebiteringar (vinst plus avkastning) i renhållnings- och VA-verksamheterna till brukarna samt att anpassa taxorna så att de överensstämmer med VA-lagen från och med den 1/1 2016.
En enig fullmäktigeförsamling, där som tidigare konstaterats Moderaterna ingår, har fattat beslut enligt gällande lagstiftning. Det viktigt att vi visar respekt gör den lagstiftning som finns på området samt visar respekt för de beslut som är fattade i demokratisk ordning i KF. Årsredovisningarna granskas av kommunens revisorer och inga anmärkningar har framkommit i dessa granskningar.

Kommentera här: