VA i den lilla kommunen

I dag kan man i VT läsa en insändare underskriven av undertecknad och två personer till från lokalföreningen M i Norra Tjust. Insändaren har inte publicerats i den andra lokaltidningen, Västerviksposten, - men väl ett svar från kommunalrådet och ordföranden i bolaget varvid de känt sig manade att gå i svaromål - vilket känns hedrande. Lite underlig ordning är det väl när en tidning publicerar ett svar på en debattartikel innan själva föremålet stått att läsa i samma tidning?

Varför denna insändare
Kommunen har lagt verksamheten i ett dotterbolag till Västerviks Kommuns Förvaltnings AB som är helägt av kommunen.
Bolaget har skruvat upp vatten-, avlopps- och renhållningsavgifter med ca. 40% under de senaste tre åren. Det är på G att höja ytterligare 5% (plus moms) under 2016.
Kommunen har, genom bolaget, åsamkat VA-kollektivet onödigt höga kostnader bland annat genom överdebitering av räntor i en "fiffig" "räntesnurra", vilket inte är tillåtet enligt VA-lagen.
Verksamheten hamnade i bolaget genom "köp", "överlåtelse" eller någon annan odefinierad form av övertagande, vilket jag skribit om tidigare, bl.a här.
Jag tänkte här börja med att lägga ut insändaren för att därefter lägga ut gubbarnas invändningar. Slutligen tänkte jag i en serie bloggposter bemöta dessa invändningar.

Rättshaverist?
Det pågår en serie om rättshaverister i SvD och det känns onekligen som att jag hamnat in i en dylik fålla. Å andra sidan har man ju alla sjukdomar som finns om man skulle ta sig till att läsa FASS. Inte kan väl alla kallas rättshaverister bara för att saker och ting skall gå rätt till? Det vore väl förfärligt om tillmälet skulle tysta alla kritik och opposition? När inte den politiska oppositionen fungerar måste den dyka upp någon annan stans.

Här är insändaren:

Kommunen skall följa lagen
En kommun driver sina olika verksamheter under lagar och förordningar. Ytterst beslutar Kommunfullmäktige. Det är alla innevånares rättighet att överklaga beslut till Förvaltningsrätten som avkunnar dom. Det är synnerligen viktigt att kommunen rättar sig efter dom i domstol.

Våren 2015 upphävde Förvaltningsrätten i Linköping Kommunfullmäktiges beslut om ägardirektiv till de Kommunala bolagen vad gäller avkastningskrav på renhållnings- och VA-verksamheterna. Kommunen har inte vidtagit några åtgärder med anledning av domen vare sig i bokslut föregående år eller taxor innevarande år. En skrivning i samband med Fullmäktiges godkännande av bokslut för 2014 är enda åtgärd vilken ligger för prövning i Förvaltningsrätten.

Kommunal verksamhet har lagts i kommunägda bolag vilket därmed blivit ytterligare ett sätt, utöver skatt, att ta in pengar till den kommunala kassan. Kommunen vill att de kommunägda bolagen skall ge 5,8% avkastning på balansomslutningen (summan av skulder och eget kapital ca. 1.100 milj för VMEAB) vilket motsvarar 110% avkastning på eget kapital (eget kapital ca. 55 milj i VMEAB) - en avkastning de flesta börsbolag skulle avundas. Förutom detta finansierar Kommunen bolagen till överränta i en ”räntesnurra”. Bolagiseringen innebär att den demokratiska insynen försvåras med risk för rusande kostnader, suboptimering och uteblivna effektiviseringar.

Renhållning skall tillhandahållas till självkostnad enligt Kommunallagen. VA-verksamheten lyder under egen lagstiftning, VA-lagen, som även den stipulerar självkostnad. Det var anledningen till Förvaltningsrättens beslut att upphäva Fullmäktiges beslut om avkastning i dessa verksamheter. Bolaget, VMEAB, som driver VA-verksamheten har höjt taxorna med närmare 43% sedan de ”tog över” VA-verksamheten 2012. Renhållningstaxorna har höjts med närmare 20%. Argumentet har varit att ta igen tidigare underskott trots att något sådant inte är möjligt då VMEAB ”köpte” verksamheten till ”bokfört värde”. VA-verksamheten har därmed gjort ett resultat om ca. 42 milj för åren 2012-1014. Till dags dato har man tjänat drygt 15 milj på vatten och avlopp, trots att självkostnadsprincipen sägs gälla. Nya taxehöjningar inför nästa år är på gång. Bolaget anser sig kunna göra detta utan beslut i Kommunfullmäktige.

Förvaltningsrätten kan tyvärr inte döma ut sanktioner eller ansvar. Förvaltningsrätten utgår från att kommunen tar rättning med anledning av domen.
Vi vill med detta påminna om den uppkomna situationen och uppmana Kommunfullmäktige att anpassa sig till domen och därmed återföra gjorda överdebiteringar (vinst plus avkastning) i renhållnings- och VA-verksamheterna till brukarna samt att anpassa taxorna så att de överensstämmer med VA-lagen från och med den 1/1 2016.

En kommun skall leverera tjänster av god kvalité till bästa möjliga pris.

Wolter Stackelberg, Åke Elgstrand, Bengt Lennhammar

Moderaterna i Norra Tjust

Kommentera här: