Nu är det allvar!

I en tidigare bloggpost beskrev jag en markägares kamp mot en Kommun som, som via ett Kommunalt bolag, vill utnyttja mark efter eget gottfinnande.
Jag författade ett brev med innebörden att jag förvägrar det kommunala bolaget tillträde till mark på grund av att man varken äger fastighet eller innehar ledningsrätt (som är till för att säkra tillträde).

Detta brev mailades till Kommunalrådet, som företräder Kommunen tillika lagfaren ägare av fastigheterna och innehavare av ledningsrätterna. Kommunalrådet hävdar att det uppdragits bolagets VD att "fixa" detta. Då så inte skett skickar jag detta "på riktigt", med mottagningsbevis, till Kommunen i dag.

För mig är äganderätten viktig, en grundbult för vårt moderna samhälle. Tyvärr tummas det på den i allt för hög grad. I det lilla kan det vara en kommun som tar sig friheter. Den egna äganderätten värnas ofta in absurdum.

Kanske är det här en idiotisk kamp mot "väderkvarnar". Vi får se - jag håller Er underrättade.

Så här blev det till slut:
 
 
Fredagen den 13 Maj 2016

Västerviks Kommun
593 80 VÄSTERVIKBeträffande VA-anläggningarna i Ukna-Storsjö
Denna skrivelse tillsändes för första gången till Kommunalrådet via mail den 20/4 2016. Eftersom vi inte sett någon reaktion avsänder vi härmed brevet ”på riktigt” och ber Er uppmärksamma att vi inte bereder VMEAB tillträde till Stensnäs säteris marker fr.o.m den 16/5 2016 intill dess att bolaget kan uppvisa vad som önskas enligt nedan. Observera att det inte handlar om att lagfart, ledningsrätt och överenskommelser skall vara registrerade - det räcker med ansökan till Lantmäteriet och en överenskommelse mellan Stensnäs säteri och VMEAB. Det kan ordnas på någon timme - om viljan finns.


Västerviks Kommun har VA-verksamhet på Stensnäs säteri enligt följande:

Fastigheter
Stensnäs 4:1, reningsverk. Lagfaren ägare: Västerviks Kommun
Åhaga 1:37, vattenverk. Lagfaren ägare: Västerviks Kommun

Ledningar
Storsjö - vatten och avlopp.
Ledningsrättsinnehavare: Västerviks Kommun

Storsjö, Stensnäs, Ukna - avlopp (ledningar, pumpstationer och infiltrationsanläggning)
Ledningsrättsinnehavare: Västerviks Kommun

Ukna - avlopp, dagvatten
Ledningsrättsinnehavare: Under förrättning med VMERAB som sökande. Avtalet som påstås ligga till grund för att VMEAB skulle äga detta är undermåligt varför ett överklagande av Lantmäteriets beslut är högst troligt.

VMEAB hävdar hårdnackat att man äger/har tillträde till dessa anläggningar som en följd av det avtal som slöts mellan Kommunen och bolaget vid årsskiftet 2011/2012. De hävdar vidare att de inte behöver vidta några formella åtgärder för att få tillträde trots att jordabalken, VA-lagen och Ledningsrättslagen säger något annat.

För egen del, som för närvarande driver fastigheten, och mina efterkommande är det av högsta vikt att det är ordning och reda i upplåtelser, servitut mm, som belastar fastigheten. Jag har svårt att se hur Kommunen skulle kunna ha någon annan uppfattning i detta. Därför vill jag att det snarast möjligt bringas klarhet på rätta juridiska grunder. Inget annat.


Vad skall/borde göras?
Fastigheterna
Om det var tänkt att VMEAB skulle vara ägare till fastigheterna ingående i VA-kollektivets egendom (vilket låter rimligt eftersom andemeningen var att bolaget skulle träda in som förvaltare, avVA-kollektivets egendom, i Kommunens ställe) skall det upprättas köpehandlingar och sökas lagfart. Detta måste eventuellt kompletteras med en överenskommelse för utnyttjande av tillfart till anläggningarna.
Bolaget hävdar emellertid att man inte köpt fastigheterna utan bara anläggningarna. Om så är fallet skall anläggningarna frigöras som fastighetstillbehör (vilket är fullt möjligt enligt ledningsrättslagen). Även i detta fall måste det kompletteras med en överenskommelse om tillfart och eventuellt nyttjande av mark utöver ledningsrätt.

Ledningarna
Ledningsrättslagen säger att ledningar skall överlåtas tillsammans med ledningsrätt för att vara giltig. Avtalet mellan Kommunen och bolaget är mer av övergripande karaktär där man kanske kan hävda att det är ”underförstått”, ”obligationsrättsligt” mm. Gentemot en markägare måste det finnas ledningsrätt - ”obligationsrättslioga” förhållande med kommunen kan rimligtvis inte ersätta ledningsrätt i förhållandet mellan ledningsägaren och markägaren.
Men varför vara oklar när man kan vara klar?

Den enkla lösningen är att upprätta ett avtal, som underavtal till överenskommelsen med Kommunen, avseende ledningar med ledningsrätt, bifoga en kopia av ledningsrättshandlingarna och gå till Lantmäteriet för att få det registrerat. Även här måste det upprättas en överenskommelse om tillfart till anläggningar med ledningsrätt (pumpstationer, infiltration och reningsverk)

Vad händer nu?
För att ha kunna nyttja någon annan tillhörig fastighet måste man ha ledningsrätt och/eller äga en fastighet med ett avtal som ger rätt till nyttjande av väg (servitut, eller överenskommelse), eller nyttjanderätt som avtalats på annat sätt.

Då VMEAB saknar detta måste jag tyvärr meddela att jag fr.o.m 16/5 2016 förvägrar VMEAB och dess medarbetare eller den/de som ges uppdrag med innebörden att beträda marker tillhörande Stensnäs säteri (Stensnäs 1:3, Stensnäs S:1 och Åhaga 1:1) till dess att man nöjaktigt kan uppvisa på VMEAB registrerad ledningsrätt, lagfart och/eller frigjorda fastighetstillbehör, en överenskommelse om nyttjande av väg till reningsverk, infiltrationsanläggning och pumpstationer. samt en överenskommelse om nyttjande av mark överstigande ledningsrätt.

Tillträde till ledningar för delen Ukna medges i enlighet med Lantmäteriförrättningen eller annan överenskommelse.

Med Vänliga hälsningar,
Stensnäs säteri
Wolter Stackelberg

Kommentera här: