Konfirmation i den lokala VA-frågan

Jag har tidigare skrivit om hur jag kommit i delo med Kommunen, eller snarare ett dotter-dotterbolag till Kommunen, med anledning av den VA-anläggning som belastar min fastighet.

I grund och botten är den stora frågan huruvida "överlåtelsen" av VA gått rätt till när det gjordes till dotter-dotterbolaget med tillträde den 1/1 2012.
Huvudinvändningarna baserar sig på VA-lagens skrivning att "den som äger allmän VA anläggning är huvudman".
VA-anläggning består av..
.. anläggningar på Kommunal mark, vilket vi lämnar därhän nu,
.. fristående fastigheter med byggnader (reningsverk, vattenverk)som fastighetstillbehör
.. ledningar/anläggningar med ledningsrätt i privat mark med ledningsrätt
.. ledningar i privat mark där det saknas ledningsrätt.
Originalursprunget till mitt intresse rör en ledning där det saknas ledningsrätt, vilket har sökts av dotter-dotterbolaget.

Avtalet mellan Kommunen och dotter-dotterbolaget är så luddigt skrivet att man inte entydigt kan utläsa huruvida denna ledning ingår i "förvärvet" eller ej. Visst man kan säga att det självklart är så, att det är underförstått eller något annat listigt eftersom någon annan ägare näppeliogen skulle kunna komma ifråga. Frågan är hur långt det skrivna ordet skall gälla och om, möjligtvis, i så fall även tankekraft skulle gälla. Någonstans mellan en hård skrivning och den luddiga tanken borde sanningen finnas. Personligen lutar jag åt att ett välformulerat avtal är att föredra.

I min resa i detta har jag konstaterat att bolaget, efter snart fem år, varken har lagfart på fastigheten eller ledningsrätt på de ledningar som ligger med ledningsrätt. Som bekant kan man bara förvärva en fastighet genom köp, gåva eller arv. Vid köp krävs ett köpekontrakt som uppfyller vissa krav, vilket saknas i detta fall. Lagfart skall sökas, vilket ej heller är gjort.
Bolaget hävdaratt man inte köpt fastigheten men väl anläggningen. Om så är fallet bör anläggningen lösgöras som fastighettillbehör, vilket inte är gjort. Dessutom inställer sig den intressanta frågan om det är möjligt att göra så av följande skäl:
En VA-anäggning ägs av brukarna och förvaltas normalt av en Kommun. De fastigheter som ingår ägs likaledes av brukarna men Kommunen står normalt som lagfaren ägare i sin roll som förvaltare. Om man överlåter VA-anläggningen, eller snarare lägger förvaltningen i ett, av Kommunen kontrollerat bolag - vilket är fullt möjligt, bör allt övergå. Om bolaget bara "tar över" anläggningarna är Kommunen fortsatt "ägare" av en fastighet som i grund och botten tillhör VA-kollektivet som en gång köpts eller erhållits som gåva av tidigare generationer. Man kan ju invända att ingen vill ta över en fastighet med ett reningsverk på vilket i och för sig bär sannolikhetens prägel. Det kan ju också vara så att man någon gång i framtiden lägger ner verksamheten på fastigheten och att den då representerar ett betydligt större värde. Vem skall då ta del av värdestegring etc?

Om en ledning med ledningsrätt överlåts måste såväl ledning som ledningsrätt överlåtas och registrering skall ske hos Lantmäteriet. Avtalet ger inte svar på huruvida ledningsrätt OCH ledning överlåtits.

För att klara sig undan dessa självklarheter har bolaget anlitat en advokat som kommer med de mest häpnadsväckande skäl till varför bolaget inte skulle behöva vidta dessa enkla åtgärder. Jag kan inte se något annat skäl än att det är prestige, ett försök att spara pengar eller möjligtvis bäggedera.

Nu förhåller det sig på det viset att Kommunen bedriver avloppsverksamhet på min mark. För att det skall vara möjligt måste de understundom nyttja min mark. För att det skall vara möjligt krävs ledningsrätt avseende ledningar och anläggningar som ligger med ledningsrätt, lagfart på de fastigheter som ligger insprängda i min fastighet och gärna en överenskommelse om nyttjande av väg för att komma till insprängda fastigheter. Självklarheter kan tyckas men inte för de kommunala tjänstemännen.

I går var det ledningsförrättning i Församlingshemmet där alla frågor runt den tänkta tillkommande ledningsrätten behandlades. Jag kan återkomma till det då det nog blir en historia i sig.

Jag försökte baka in mitt krav att skapa ordning vad gäller övriga anläggningar utan att vinna gehör hos den lägre tjänsteman bolaget skickat.

Det som återstår från min sida är att förvägra bolaget tillträde till mark intill formalia är uppfyllt. Av den anledningen har jag för avsikt att i morgon tillsända kommunen (eftersom det är de som är lagfarna ägare av fastigheterna och innehavare av ledningsrätterna) nedanstående skrivelse:
 
Skrivelsen:

"Beträffande VA-anläggningarna i Ukna-Storsjö
Västerviks Kommun har VA-verksamhet på Stensnäs säteri enligt följande:

Fastigheter
Stensnäs 4:1, reningsverk. Lagfaren ägare: Västerviks Kommun
Åhaga 1:37, vattenverk. Lagfaren ägare: Västerviks Kommun

Ledningar
Storsjö - vatten och avlopp.
Ledningsrättsinnehavare: Västerviks Kommun

Storsjö, Stensnäs, Ukna - avlopp (ledningar, pumpstationer och infiltrationsanläggning)
Ledningsrättsinnehavare: Västerviks Kommun

Ukna - avlopp, dagvatten
Ledningsrättsinnehavare: Under förrättning med VMERAB som sökande. Avtalet som påstås ligga till grund för att VMEAB skulle äga detta är undermåligt varför ett överklagande av Lantmäteriets beslut är högst troligt.

VMEAB hävdar hårdnackat att man äger/har tillträde till dessa anläggningar som en följd av det avtal som slöts mellan Kommunen och bolaget vid årsskiftet 2011/2012. De hävdar vidare att de inte behöver vidta några formella åtgärder för att få tillträde trots att jordabalken, VA-lagen och Ledningsrättslagen säger något annat.

För min del, som för närvarande driver fastigheten, och mina efterkommande är det av högsta vikt att det är ordning och reda i upplåtelser som belastar fastigheten. Jag har svårt att se hur Kommunen skulle kunna ha någon annan uppfattning i detta. Därför vill jag att det snarast möjligt bringas klarhet på rätta juridiska grunder. Inget annat.

Vad skall/borde göras?
Fastigheterna
Om det är så att det var tänkt att bolaget skall äga fastigheterna (vilket låter rimligt) skall det upprättas köpehandlingar och sökas lagfart. Detta måste kompletteras med en överenskommelse för utnyttjande av tillfart till fastigheten (Ukna).
Bolaget hävdar emellertid att man inte köpt fastigheterna utan bara anläggningarna. Om så är fallet skall anläggningarna frigöras som fastighetstillbehör (vilket är fullt möjligt enligt ledningsrättslagen). Även detta måste kompletteras med en överenskommelse om tillfart till fastigheten (Ukna).

Ledningarna
Ledningsrättslagen säger att ledningar skall överlåtas tillsammans med ledningsrätt för att vara giltig. Avtalet mellan Kommunen och bolaget är mer av övergripande karaktär där man kanske kan hävda att det är ”underförstått”, ”obligationsrättsligt” mm. Men varför vara oklar när man kan vara klar?
Den enkla lösningen är att upprätta ett avtal avseende ledningar med ledningsrätt, bifoga en kopia av ledningsrättshandlingarna och gå till Lantmäteriet för att få det registrerat.

Vad händer nu?
För att ha kunna nyttja någon annan tillhörig fastighet måste man ha ledningsrätt, äga en fastighet med ett avtal som ger rätt till nyttjande (servitut, eller överenskommelse), eller nyttjanderätt som avtalats på annat sätt.
Då VMEAB saknar detta måste jag tyvärr meddela att jag fr.o.m dagens datum förvägrar VMEAB och dess medarbetare eller den/de som ges uppdrag med innebörden att beträda marker tillhörande Stensnäs säteri (Stensnäs 1:3, Stensnäs S:1 och Åhaga 1:1) till dess att man nöjaktigt kan uppvisa på VMEAB registrerad ledningsrätt, lagfart och/eller frigjorda fastighetstillbehör. Därtill skall vi göra en överenskommelse om tillträde till reningsverket i Ukna.
Tillträde till ledningar för delen Ukna medges i enlighet med Lantmäteriförrättningen".
 
Det där är väl inte så svårt att begripa?