Slutreplik om VA i VT

Debatten om kommunens hantering av VA har böljat sedan vi och några andra lyft frågan i "media" - som man lokalt kallar Västervikstidningen.
I dag försöker vi, i lite förtäckta ordalag, förklara för Kommunalrådet och bolagets ordförande att de handskas vårdslöst med sanningen. Detta för att de med kirurgisk noggrannhet undviker att svara på de obehagliga delarna i kritiken. Ett återkommande svar är att "vi gjort rätt" "vi har inte gjort något olagligt" - vilket bara det borde lyfta många varningens fingrar. Det enklaste att slå hål på är överdebiteringen av räntor om 2-2,5% vilket inte är tillåtet enligt VA-lagen.

Så här lyder vårt svar:
Tack, kommunalrådet och ordförande i Västervik Miljö & Energi (VMEAB), för ett långt svar på vår insändare angående VA-verksamheten i kommunen. Därefter har det publicerats flera inlägg från såväl intresserade medborgare som skribenter på VT och VP. Sammantaget ger denna debatt ett intryck av att det är en del ni inte släpper fram i dagens ljus, för att uttrycka det försiktigt.

Det är allmänt känt att undanhålla eller frisera sanningen är dålig krishantering. Uppkomna frågetecken har en tendens att hopa sig och förr eller senare rasar högen samman. Det är bättre att lägga alla kort på bordet, hur obehagligt det än kan kännas.

Politik bygger på förtroende där nycklarna till framgång är öppenhet och transparens – eller demokrati om man så vill. All kommunal service måste tillhandahållas med högsta kvalitet till bästa möjliga pris. Inom områdena VA och renhållning är det lagstadgat att det skall göras till självkostnadspris Då är det inte OK att använda dessa verksamheter som regulator för den kommunala ekonomin. Det är inte OK att debitera verksamheten högre ränta än självkostnad. Det går för sig att debitera kostnader för borgensåtaganden och administration, vilket heller ingen har kritiserat.

Ni är själva inne på vikten av öppenhet genom påståendet att ett kommunalt bolag har samma krav på insyn som övrig kommunal verksamhet. Det är ett riktigt påstående, till och med lagstadgat. Tyvärr finns det många exempel när detta inte fungerat. För att bolagen skall kunna leva upp till detta i det dagliga arbetet krävs det att alla som jobbar i politiken och verksamheterna har en genuin vilja och förmåga utveckla och vidmakthålla öppenheten.

Det är bra att revisionen fått upp ögonen i frågan, men enklare och bättre vore om ni själva gav svar på de frågeställningar som ventileras. Ni har svaren, något annat vore skrämmande. Hur eller hur kommer sanningen fram förr eller senare.
 
Läs även denna ledare i VT. Tyvärr tror jag att problemet är generellt. Det finns många kommuner därute med tjänstemän som inte kan hålla fingrarna ur syltburken.

Såja - nu vaknar dom

I går beslutade den lilla kommunens politiska revision att granska VA-verksamheten. Detta efter att vi, en annan privatperson och lokaltidningen skrivit om missförhållandena.
 
VA och renhållning skall tillhandahållas enligt självkostnadsprincipen vilket är väldigt viktigt. Har man gjort avsteg från detta genom att t.ex, som den lilla kommunen gjort, debitera onödigt höga räntekostnader, blir man återbetalningsskyldig. VA.nämnden har ett flertal fall där detta blivit resultatet.
 
Nu skall det bli intressant att se hur mycket revisionen grottar och vilka åtgärder de rekommenderar. Personligen tycker jag att resultatet bör bli att man lägger dessa bägge verksamheter i en nämnd. På så vis kanske man kan hålla det borta från korkade politiker och klåfingriga tjänstemän som vill leka finansexperter. Ordförande och ett antal tjänstemän som varit hjärnorna bakom detta och som behandlat kritik på sämsta tänkbara sätt borde få söka sig nya utkomster.
 
En av invändningarna mot vår skrivelse från kommunalrådet och bolagets ordförande var att revisionen inte haft några invändningar. Tro tusan det - de har ju inte granskat!

VT går på vår linje

I dagens VT skriver den nye ledarskribenten, Jakob Styrenius, om riskerna med "smygbeskattning" genom kommunala bolag.
 
Han använder det faktum att vi reagerat på detta i sin artikel.
 
Ledaren lyder som följer (hoppas det är OK att plocka in den här):
 
Skatta sånt som skattas ska.
Skatta sånt som skattas ska. Skatta sånt som skattas ska." Säg det snabbt tio gånger i följd. Det är inte fullt lika svårt som "sex laxar i en laxask". Men budskapet är desto tyngre.
 
Kenneth Lind har fått prövningsrätt hos Kammarrätten avseende VA-taxorna.Han invänder mot oskäliga taxehöjningar och ränteutgifter med stora koncernbidrag som följd. Han påpekar att resultatet blir raka motsatsen till en progressiv beskattning. Vissa saker får beskattas och andra inte.
Myndigheter har rätt att ta ut avgifter för att täcka sina servicekostnader. Men de har inte rätt att införa oskäliga avgifter, vilka är att betrakta som dolda skatter. Man behöver således inte dela Kenneth Linds synbara förtjusning över progressiva skatter för att instämma i den grundläggande kritiken.
 
Ur ett liberalkonservativt perspektiv behöver vi granska de kommunala avgifterna för att hålla ned skattetrycket. En höjning av kommunalskatten går inte obemärkt förbi. Men få personer reagerar på en höjning av VA-taxorna.
 
Förvaltningsrätten slog i våras ned på kommunfullmäktiges beslut om avkastningskrav på verksamheten. Moderaterna i Norra Tjust landar nu i den sunda slutsatsen att fullmäktige måste anpassa sig till domen samt att anpassa taxorna så att de följer lagstiftningen. VA-taxorna har sedan år 2012 höjts med 9, 12, 17, resp 9 procent. Förslaget för år 2016 är en höjning med fem procent. Det innebär en total ökning på 63 procent på fem år. Det är en anmärkningsvärd ökning.
 
På Västerviks Miljö & Energis egen hemsida står att VA-taxan ska vara förutsägbar för kunderna, för att stämma överens med Vattentjänstlagen. Just förutsägbarheten i obligatoriska avgifter är fundamental för att medborgare och familjer ska kunna planera sin ekonomi. En ökning på 63 procent på fem år är allt annat än förutsägbar för medborgarna. Och inte verkar det bli mycket mer förutsägbart i framtiden. Antingen kommer vi ligga på samma nivå eller så blir det dyrare i framtiden, har VA-chefen Ruben Öberg låtit meddela.
 
Många förklaringar har framförts från bolaget till de stora avgiftshöjningarna. Även om det är svårt för en utomstående att granska sådana förklaringar kan planeringsförmågan ifrågasättas om underskott och stora investeringsbehov dyker upp plötsligt. Och en sak kan vi säga med säkerhet. Om skälen till avgiftshöjningarna är underskott, ökade investeringsbehov och ökat behov av eget kapital i verksamheten är det kontraproduktivt med koncernbidrag och höga räntor till kommunen. Om behoven i verksamheten är så skriande som görs gällande bör pengarna stanna där.
 
Det är sannolikt lockande för tjänstemän att visa på överskott. Det är sannolikt också lockande för politiker att acceptera intäkter utan att ifrågasätta skäligheten. Varje gång politiker får en redovisning i resultat från ett kommunalt bolag med monopol på sin verksamhet bör denne rabbla "skatta sånt som skattas ska" tio gånger. Och sedan hålla ögonen på koncernbidrag och högre ränta än brukligt.
Jakob Styrenius