Miljömål - realitet eller floskelstaplande

Vi har ”miljömål”, vi har varg och vindkraft bland oss som bor i ”miljön”?

I Sverige har man satt upp 16 miljömål exklusive det övergripande ”Generationsmålet”

Miljön är viktig för alla, i synnerhet för oss som bor utanför städerna. Vi som i mångt och mycket lever av och med miljön. Vi som gjort så i generationer och innerst inne vill att det skall fortsätta. Vi som lägger ner arbete, investeringar och tid på att miljön skall kunna brukas av våra efterkommande och de som kommer efter dem.
För oss är det här naturligt. Vi behöver inte dela upp det i ”generationsmål” eller ”miljömål”. Vi är en del i kretsloppet - svårare än så är det inte.

Ur vårt perspektiv hotas kretsloppet av varg och vinkraft.
Vargen hotar akut våra möjligheter att ha betande djur, jakthundar och barn som på egna ben går till skolbussen.
Vindkraften hotar den miljö som vi vårdat i generationer Den förstör sömn och livsvillkoren i och omkring det som stadsborna kallar ”vindkraftsparker”. Den förstör energisystemet vilket gör det dyrare att leva och bo på landet då även vi som bor i miljön behöver el i boende och produktion.
Risken är att intresset från den kommande generationen kvävs av byråkrati och politisk klåfingrighet.
Vad har vi då uppnått? Hur blir det med generationsmålet om ingen vill ta vid?

Generationsmålet
sammanfattas i sju så kallade strecksatser…
… som skall förtydliga målets innebörd och visa vad miljöpolitiken ska fokusera på, nämligen att:
• Ekosystemen har återhämtat sig, eller är på väg att återhämta sig, och deras förmåga att långsiktigt generera ekosystemtjänster är säkrad.
• Den biologiska mångfalden och natur- och kulturmiljön bevaras, främjas och nyttjas hållbart.
• Människors hälsa utsätts för minimal negativ miljöpåverkan samtidigt som miljöns positiva inverkan på människors hälsa främjas.
• Kretsloppen är resurseffektiva och så långt som möjligt fria från farliga ämnen.
• En god hushållning sker med naturresurserna.
• Andelen förnybar energi ökar och energianvändningen är effektiv med minimal påverkan på miljön.
• Konsumtionsmönstren av varor och tjänster orsakar så små miljö- och hälsoproblem som möjligt.

1. Begränsad klimatpåverkan
Man har bestämt att koldioxid är den ytterst klimatpåverkande gas vi har i atmosfären trots att den bara står för fyra promille av alla gaser som finns där uppe och vi människor står för cirka fyra procent av dessa promille.
Vindkraften
En enkel sökning på nätet, t.ex. Vattenfalls hemsida, ger vid handen att vindkraft släpper ut mest koldioxid av våra kraftslag om vi ser det ur ett livscykelperspektiv. Då har man antagligen överskattat verkens livslängd verkningsgrad över tid.

2. Frisk luft
Jaha, vem har tänkt till här eller är det ett mål för att fylla ut den grafiska symmetrin. Jag menar, hur hade bilden sett ut med bara 15 mål?

3. Bara naturlig försurning
Känns lite outdated. Försurningen och i synnerhet den importerade försurningen var en av de hetaste miljöfrågorna i min barn-/ungdom. Innan någon kläckte det här med koldioxiden.

4. Giftfri miljö
Bra där. Klart att vi inte skall ha massa gifter omkring oss.
Men…
Vindkraften
Trots att man definierar vindkraft som ”fossilfri” rymmer turbinhuset längst upp på masten kubikmetervis med oljor och fossilbränslebaserade smörjmedel. Vid ett haveri blir det gift - i miljön.
Så varför ta dit det in the first place?

5. Skyddande Ozonskikt
Ryms det inom en uppsättning nationella klimatmål?

6. Säker strålmiljö
Förefaller vara rimligt. Vad är problemet, är den osäker i dag?

7. Ingen övergödning
Vi tillför gödningsmedel på våra åkrar. Våra djur som ger oss kött, ost, mjölk och mycket annat skiter när de är ute i sina hagar. En del av detta träck rinner ur betet med nedfallande regn och hamnar i diken, bäckar, åar, sjöar och förr eller senare i havet.
Ingen vet omfattningen. Ingen vet vad som är rimliga åtgärder för att uppfylla målet med hänsyn till de effekter som jordbruk, köttproduktion, ägg, mjölk och annat som få av oss kan leva utan.

8. Levande sjöar och vattendrag
 Har sin bäring i att våra vattendrag skall hysa fiskar och andra vattenlevande arter framför oss människor. Visst låter det bra men även här finns risk för krock med våra egna behov av rofyllt och vackert boende eller behov av stabil el.
Vindkraften
Vi ser redan nu att vindkraften tränger ut vattenkraften när det blåser mycket. Då får helt enkelt vattenkraften stänga ner i väntan på att det slutar blåsa då de förväntas åter köra igång sina turbiner. Kort innebär det att turbinernas driftstid minskar vilket i sin tur slår på lönsamheten. Att skapa ett levande vattendrag för att undvika vattenkraft till förmån för vindkraft förefaller mindre genomtänkt.

9. Grundvatten av god kvalitet
Dett miljömål tenderar att begränsa människors livskvalitet i områden där städerna tar sitt vatten. Det börjar i lite enkel skala med ett vatteskyddsområde och hur det riskerar sluta borde den med relativt begränsad fantasi kunna inse.

10. Hav i balans samt levande kust och skärgård
En ”slaskpost” där en överfull korg av floskler staplas på varandra. Hej vilt blandar man produktionsförmåga med biologisk mångfald, rekreation och hållbar utveckling.

11. Myllrande våtmarker
Det verkar som om miljömålsgenierna inte kan sin historia. I detta mål konstaterar man att vattenhållande våtmarker är bra för den ekologin och den biologiska mångfalden som om det vore något nytt.
Vi har åtminstone de senaste tusen åren lagt oerhört mycket energi och pengar på att behålla vattnet där det är lämpligt. Vattnet innebar transportmöjligheter och det rinnande vattnet gav oss energi. Det byggde vårt välstånd. Allt utan att behöva krydda med dagens nyspråk.

12. Levande skogar
”Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion skall skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas” Så definierar Riksdagen miljömålet.
Såväl varg som Vindkraft är inslag i skogsmark och för IGT är det helt obegripligt hur man kan förena dessa nymodigheter med miljömålet. Det torde inte tarva någon närmare förklaring.

13. Ett rikt odlingslandskap
Riksdagen definierar det så här:
”Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks”.
Känns det igen? Lite copy paste av definitionen i nr 12.
Vindkraft och varg förekommer som bekant även i odlingslandskapet där vindkraften slaktar mängder med fåglar och insekter. Vad gäller vargen så skall den bara ha mat vilket den finner i odlingslandskapet till förfång för oss människor.

14. Storslagen fjällmiljö
Så här säger riksdagen: ”Fjällen ska ha en hög grad av ursprunglighet vad gäller biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. Verksamheter i fjällen ska bedrivas med hänsyn till dessa värden och så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden ska skyddas mot ingrepp och andra störningar”.
Hur tänker man när fjällen industrialiseras med vindkraftverk?
Hur tänker man när man låter vargstammen växa till sig i dessa miljöer, trots att man lovat samerna att så inte skall ske.

15. God bebyggd miljö
Vem bestämmer det? Här samsas naturligtvis många miljömål t.ex vatten. Kan det kanske vara så att det finns möjligheter till ”god bebyggd miljö” som grusas av vindkraft och /eller vargens förekomst?

16. Ett rikt växt- och djurliv
Riksdagen igen: ”Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd.”
Såväl vargen som vindkraften utarmar den biologiska mångfalden. Så är det bara.
Varken människor eller djur vill ha varg och/eller vindkraft omkring sig vilket innebär att naturen i dess omgivning anpassar sig till en farligare och torftigare vardag. Rådjuren har inga vallar att beta på, rovfåglarna slås i ihjäl av vindmöllorna och människor tar bort sina djur på grund av vargens härjningar.

Kommentera här: